Thực hiện theo kế hoạch số: 01 / KH – SHCMC : Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm năm học 2018 – 2019 .