Căn cứ Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 05/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bát ...